en ru
image image

Управление

Управление

Изпълнителни директори

ЗАД „Армеец“ има двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Управителен съвет. Надзорният съвет се състои от трима членове и избира Управителния съвет. Управителният съвет от своя страна с одобрение на Надзорния съвет избира Изпълнителните директори.

 

Надзорен съвет

Председател:

 • „Химимпорт” АД, представлявано от Никола Мишев

Членовe:

 •  Проф. д-р Иванка Данева
 • „Централна кооперативна банка” АД, представлявана от Георги Константинов, Сава Стойнов, Тихомир Атанасов и Георги Костов

 

Управителен съвет

Председател:

 • Александър Керезов

Членове:

 • Миролюб Иванов, Константин Велев, Диана Манева, Валентин Димов, Галин Горчев, Милен Кънчев

Представляващи

Изпълнителни директори:

 • Миролюб Иванов
 • Константин Велев
 • Диана Манева

Акционери

Към 30 юни 2016 г. внесеният капитал на ЗАД „Армеец” е 33 019 хил. лв. Акционерният капитал е разпределен, както следва:
 • „ЦКБ Груп “ ЕАД - 85.02%
 • „Нико Комерс“ АД - 2.16%
 • „Инвест Кепитъл“ АД - 2.10%
 • “Химимпорт” АД - 8.98%
 • други миноритарни акционери

 

Банкова сметка

ЕИК 121076907, IBAN: BG79 CECB 9790 1061 9050 00, BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД