en ru
image image

Информация за ползвателите

Информация за ползвателите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ЗАД „АРМЕЕЦ”

 

Молим ползвателите на застрахователни услуги в ЗАД „Армеец” преди сключване на застрахователен договор да се запознаят със следната информация, предоставяна от нашето дружество в изпълнение на изискванията на чл. 324, 325, 326 и 333 от Кодекса за застраховането:

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ /чл. 324 от Кодекса за застраховането/:

 

1. ЗАД „Армеец” е застрахователно акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул.„Стефан Караджа” № 2.

 

2. На интернет страницата на дружеството: www.armeec.bg ще намерите детайлна информация за застрахователни продукти и услуги, предлагани от ЗАД „Армеец“, както и доклада за платежоспособността и финансовото състояние на дружеството.

 

3. Всеки ползвател на застрахователна услуга има право и ние сме осигурили възможност за подаване на жалби срещу решения или действия на дружеството, или негови служители във връзка с предявени претенции за изплащане на застрахователни обезщетения. Жалбата може да бъде подадена по един от следните начини: на телефон 0700 13 939, разговорите на който се записват с цел добро обслужване, или по електронната поща на адрес: office@armeec.bg, или в писмена форма. Жалбите по телефона се регистрират в дружеството и се разглеждат и решават по същия ред, като жалбите, постъпили по електронната поща или в писмена форма. Дружеството не разглежда анонимни сигнали и жалби поради невъзможността за тяхната проверка. Всяка постъпила жалба или сигнал се разглежда и решава обективно, като се извършва необходимата проверка по нея. Срокът, в който дружеството разглежда жалбите и сигналите и изпраща отговор по тях, е 7 дни от получаването на жалбата, когато същата се отнася до определеното застрахователно обезщетение, и до един месец от датата на постъпването на жалбата или сигнала за всички останали случаи. ЗАД „Армеец” отговаря на всяка жалба по реда, по който тя е получена – с писмо, по електронната поща или обратна връзка по телефона.

 

4. Съгласно законодателството на Република България, ползвателите на застрахователни услуги имат право да подават жалби и до Комисията за финансов надзор и други държавни органи, както и осигурява възможност за извънсъдебно регулиране на спорове, като медиация и други.

 

5. Служителите на ЗАД „Армеец“, които са ангажирани с разпространението на застрахователните продукти на дружеството, не предоставят съвет по отношението на разпространяваните от тях продукти.

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ АГЕНТИ /чл. 325 от Кодекса за застраховането/:

 

1. Застрахователните агенти на ЗАД „Армеец” са снабдени и се легитимират с Удостоверение за легитимация, издадено от дружеството. В удостоверението са посочени името и адреса, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на застрахователния агент, обстоятелството, че е застрахователен агент на ЗАД „Армеец”, и регистъра, в който е вписан.

 

2. Жалби срещу действията на застрахователните агенти на ЗАД „Армеец” се подават по същия ред, както и жалбите срещу решения и действия на служителите на дружеството (вижте точки 3 и 4 от Раздел I по-горе), като срокът за проверка, разглеждане и даване на отговор по жалбата е до един месец от нейното получаване. Ползвателите на застрахователни услуги имат право да подават жалби срещу действия на застрахователни агенти на ЗАД „Армеец” и до Комисията за финансов надзор и други държавни органи, както и да ползват възможностите за извънсъдебно регулиране на спорове като медиация, в съответствие с българското законодателство.

 

3. ЗАД „Армеец” и неговото предприятие-майка не притежават пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в Общото събрание или от капитала на застрахователен брокер, или застрахователен агент, който извършва дейност на територията на Република България.

 

4. Няма застрахователен посредник (брокер или агент), който да притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в Общото събрание, или от капитала на ЗАД „Армеец”.

 

5. Застрахователните агенти на ЗАД „Армеец” нямат право да работят и да предлагат продукти и услуги по общо застраховане на други застрахователни компании и в случай, че установите нарушение на това правило от наш застрахователен агент, молим да ни сигнализирате незабавно на телефон: 0700 1 3939.

 

6. ЗАД „Армеец” се грижи за квалификацията на своите застрахователни агенти и те са обучени да определят, преди сключване на застрахователния договор, изискванията и потребностите на ползвателите на застрахователни услуги въз основа на предоставената от тях информация, и да ги консултират.

 

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, КОИТО СЕ ПОЛУЧАВАТ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ /чл. 324, ал. 5 и чл. 325, ал. 2, т. 4 и 5 от Кодекса за застраховането/:

 

1. Служителите на ЗАД „Армеец“, които извършват директни продажби (без посредник) на застрахователни продукти, получават трудово възнаграждение, което се формира съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и не зависи от обема на продажбите.

 

2. Когато застрахователните полици се сключват чрез посредник (застрахователен брокер, застрахователен агент или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност), ЗАД „Армеец“ изплаща на посредника комисионно възнаграждение, което не влияе на размера на дължимата застрахователна премия.

 

3. Независимо от начина на разпространение (директна продажба или продажба чрез посредник) и от вида на платеното възнаграждение (трудово или комисионно възнаграждение), размерът на дължимата застрахователна премия по полицата не се променя.

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ / чл. 326 от Кодекса за застраховането/:

 

Спрямо застрахователните договори, които се сключват по условията на предлаганите от ЗАД „Армеец” застрахователни продукти, се прилага българското законодателство.

 

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАКЕТНИТЕ ПРОДАЖБИ /чл. 333 от Кодекса за застраховането/:

 

Ако имате интерес към застрахователен продукт, който се предлага заедно с друга услуга или в пакет, молим да се обърнете към служител или към застрахователен агент на компанията, който да разясни възможността да закупите поотделно различните услуги от пакета, както и да даде описание на всяка от тях, включващо и нейната цена, и разноските по нея.

 

По всякакви въпроси можете да се обръщате към ЗАД „Армеец”.

 

Телефон за връзка: 0700 1 3939

 

Е-mail: office@armeec.bg

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ЗАД „АРМЕЕЦ”