en ru
image image

Полезна информация за регистрация на щети

image

В случай на настъпило застрахователно събитие, покрито по условията на застрахователния договор, е необходимо:

  1. Да предприемете всички необходими и целесъобразни мерки за спасяване на застрахованото имущество и ограничаване на вредите;
  2. Да НЕ променяте състоянието на увреденото имущество преди извършване на оглед от застрахователя и без неговото съгласие за това.
  3. Да уведомите незабавно след узнаването съответните органи, а именно:

- при пожар и наводнение – служба „Пожарна и аварийна безопасност”;

- при кражба, грабеж и злоумишлени действия на трети лица – полицията;

- при удар от пътно-превозно средство – „КАТ – Пътна полиция”.

- при токов удар – съответното регионално електроразпределително дружество като съблюдавате установения ред за подаване на сигнали, описан в официалния им сайт.

  1. Да уведомите писмено ЗАД Армеец като се свържете с най-близкия ликвидационен център в случаите на пожар, експлозия, злоумишлени действия, кражба чрез взлом или грабеж в срок от 24 часа или в първия работен ден след настъпване на събитието или узнаването за него като надлежно попълните бланката „Уведомление за щета” (може да се изтегли оттук).

При останалите видове застрахователни събития надлежно попълненото „Уведомление за щета” трябва да представите в ЗАД Армеец в срок до три дни от настъпване на застрахователното събитие или узнаването за него.

При завеждане на преписката по щета е задължително да представите застрахователна полица в оригинал с издадените описи и добавъци към нея.

Ако решите да спестите от своето време и предпочетете да заявите своята претенция в най-удобния за Вас момент от офиса или дома си, можете да изтеглите формуляра „Уведомление за щета по застраховки на имущества” за електронно попълване оттук и, след като го попълните и запазите, да го изпратите в упоменатите по-горе срокове на имейл: claim.property@armeec.bg .

В срок от един работен ден служител на ЗАД Армеец ще се свърже с Вас за уговаряне на оглед. В случай, че не получите обратен имейл или обаждане от наш експерт, моля да се свържете с нас в работно време (от 8.30 до 17.15 часа) на телефон 02/8190924, за да се уверите, че Вашето „Уведомление за щета” е получено коректно. Възможно е то да не е стигнало до нас поради технически проблеми в интернет доставчика или грешно изписан адрес.

Въз основа на подаденото Уведомление за щета ние ще регистрираме преписка по щета.

Огледът на увреденото имущество се извършва от комисия, състояща се от представител на застрахователя, вещо лице и застрахования (или негов представител).

Застрахователят предоставя на застрахования Уведомително писмо за необходимите документи, които се изискват в конкретния случай за доказване основанието и размера на претенцията. Във всички случаи застрахованият представя следните документи:

- документи за собственост на увреденото имущество;

- удостоверителни документи от официални държавни или общински органи, когато това се изисква по Общите условия на сключения договор;

- документи, доказващи размера на щетата.

Застрахователното обезщетение се изплаща в брой или по банков път в срок до 15 дни след представяне на всички изискани от ЗАД Армеец документи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие и размера на щетата.