en ru
image image

Полезна информация за регистрация на щети

image

Няколко важни стъпки и полезни съвети при предявяване на претенции по застраховки „Злополука и заболяване“ в ЗАД „Армеец“:

I . Да набавим необходимите документи

  1. Ако сте застрахован/а в ЗАД „Армеец“ и с Вас настъпи застрахователно събитие, е важно да знаете, че към момента на предявяване на претенцията трябва Вашето лечение да е приключило напълно.
  2. По време на лечението е важно да пазите всички медицински документи, които са свързани с него, например:

-        Амбулаторни листове;

-        ЛАК /Личен амбулаторен картон/;

-        Направления за изследвания и резултатите от тях, в това число и разчитане от образна диагностика /рентгенови снимки не са необходими/;

-        Епикризи;

-        Болнични листове /не се изисква при настъпило събитие с дете, застраховано по групова застраховка „Злополука на учащи“ или в случай, че застрахованият не е в трудово-правни отношения към момента на настъпване на събитието/;

-        Други медицински документи в зависимост от спецификата на лечението.

 

ВАЖНО: Изброените по-горе документи може да представите като ксерокопия на оригиналите. При необходимост ЗАД „Армеец“ си запазва правото да изиска оригинален документ за сверяване на данни.

Ако в болничното заведение Ви предложат срещу заплатена от Вас такса да попълнят формуляр за Застрахователя, МОЛЯ, НЕ ЗАПЛАЩАЙТЕ ТАЗИ ТАКСА. ЗАД „Армеец“ не изисква подобни формуляри.

  1. Ако рискът „Медицински разноски“ влиза в покритието на Вашата полица, е необходимо при предявяване на претенция да приложите разходооправдателни документи в оригинал – фактура и/или касов бон със съответната рецепта.

-        При претенция за възстановяване на медицински разходи за закупуването на медикаменти за лечение е важно закупените медикаменти да са в причинно-следствена връзка с настъпилото събитие. Същото така е важно във фактурата или касовия бон, с който разполагате, закупените от Вас медикаменти да бъдат изведени по позиции.

-        В случай че застрахователят одобри направените от Вас разходи, то ще Ви бъде възстановена сума до ЛИМИТА, посочен във Вашата застрахователна полица.

  1. Ако настъпилото с Вас събитие е вследствие трудова злополука, при предявяване на претенция е необходимо да приложите Декларация и Протокол за трудова злополука, изготвени от Вашия работодател, както и разпореждане от НОИ.
  2. Ако е настъпило събитие с учащ, застрахован по групова застраховка „Злополука на учащи“, претенцията се предявява от законните представители на пострадалия. Освен съответните медицински документи, е необходим и акт за раждане на детето.
  3. Ако сте подготвили всички необходими документи, Ви остава само да попълните Уведомление за настъпило застрахователно събитие и Заявление за изплащане на обезщетение /изтеглете оттук за попълване на хартиен носител/.
  4. Ако решите да спестите от своето време и предпочетете да заявите своята претенция в най-удобния за Вас момент от офиса или дома си, можете да изтеглите формуляра „Уведомление за настъпило застрахователно събитие и Заявление за изплащане на обезщетение” оттук и, след като го попълните и запазите, да го изпратите на имейл: tdraganova@armeec.bg.

При необходимост от допълнителни документи или информация, служител на ЗАД „Армеец“ ще се свърже с Вас, за което е необходимо да посочите Вашият телефон или имейл адрес. Ако Ви е необходимо допълнително разяснение или уточнение, или желаете да се уверите, че Вашето „Уведомление за настъпило застрахователно събитие и Заявление за изплащане на обезщетение” е получено коректно, можете да се свържете с нас в работно време (от 8.30 до 17.15 часа) на телефони 02/819 09 41,819 09 42 и 819 09 49.  

ВАЖНО: Моля, попълвайте актуални данни – адрес за кореспонденция, телефон и имейл за контакти. Това е важно за бързото и коректно обслужване от наша страна.

II. Да подадем събраните документи

Вече събраните документи, може да подадете във всеки от офисите на ЗАД „Армеец“.

III. Да проследим какво се случва

ЗАД „Армеец“ има разработена информационна система, посредством която след въвеждането на номер на полица и номер на ликвидационна преписка, може да се проследи процеса на обработка на документите. За да проверите състоянието на вашата преписка отидете в началото на сайта в раздел on-line услуги – Проверка за състояние на щета“ .

Ако сте избрали да гарантирате спокойствието си и това на Вашите близки при пътуване в чужбина, сключвайки някоя от пакетните застраховки на ЗАД „Армеец“, и възникне спешна необходимост от медицинска помощ, НЕЗАБАВНО СЕ ОБАДЕТЕ на асистанс компанията Корис България на телефон 02/90 30 130 или пишете на електронната поща operations@coris.bg.

В случай че имате сключена застраховка Отмяна на пътуване“ и настъпи събитие, моля да се свържете със служител на ЗАД „Армеец“, дирекция „Ликвидация и регреси“, направление „Ликвидация на щети от злополука и неимуществени вреди“, на телефони 02/819 09 41; 02/819 09 42; 02/819 08 49; 02/819 09 49, за да получите подробни указания в зависимост от конкретния случай.