en ru
image image

Указания за попълване на заявление за щета

image

Моля, при попълване на „Заявление за щета по застраховка „Каско на МПС” да спазвате следните указания:

 

  1. Заявлението за щета се попълва от собственика на застрахования автомобил или негов представител, като това се отбелязва изрично в горната част на бланката. Записват се данните на заявителя на щетата – имена, адрес, ЕГН, координати за контакт.
  2. На следващо място се попълват данните за застрахователната полица – номер и  срок на валидност, както и конкретните данни на застрахования автомобил.
  3. В полето за описание на събитието подробно се записва – кога, как и къде е настъпило събитието, какво се е случило, имало ли е други участващи или пострадали автомобили и т.н.
  4. При настъпило ПТП се записват данните на водача, управлявал застрахования автомобил, данните за другите участници в произшествието.
  5. След описанието на настъпилото събитие, ако при настъпването или при установяването му е имало свидетели, се записват данните на свидетелите – имена, адреси и телефони.
  6. В зависимост от настъпилото събитие, отбелязва се дали същото е било регистрирано от компетентните органи – Полиция, Пожарна, Гражданска защита, ХМС и др.
  7. Следва описание на уврежданията по автомобила, настъпили в резултат на описаното събитие – отбелязват се върху начертаната схема на автомобил, описват се писмено по увреждания и детайли в полето до схемата.
  8. Избира се начин на обезщетение съобразен с правата по полицата, като се отбелязва една  от опциите посочени в полето. При изплащане на обезщетението директно на застрахования, задължително се отбелязва начина на изплащане – в брой или по банков път, като се попълват и необходимите за това данни.
  9. От изброените в бланката документи се отбелязват тези, които са представени при заявяването на щетата.
  10. В долният ляв ъгъл се записват датата и мястото на подаване на заявлението, а в десният ъгъл се полага подписа на лицето попълнило заявлението за щета.

Формулярът „Заявление за щета по застраховка „Каско на МПС” може да бъде изтеглен оттук за попълване на ръка  или  оттук за електронно попълване.

Попълненият формуляр задължително се прилага към комплекта документи, който трябва да бъде представен на застрахователя.