en ru
image image

Често задавани въпроси

Автомобилно застраховане Каско

Задайте въпрос
Какви са условията да ползвам официален сервиз за марката при застрахователно събитие?

Ремонт в официален за съответната марка сервиз може да бъде извършен на МПС до 4 години от датата на първа регистрация.

Леки и товарни автомобили с общо тегло до 3,5 т. над 4 до 8 години могат да се отремонтират в официален сервиз, ако при сключване на застраховката е платена завишена застрахователна премия.

Къде мога да платя поредна вноска по полицата „КАСКО на МПС” ?

Поредна вноска по застраховка КАСКО може да се плати във всеки офис на Армеец или при всеки застрахователен посредник, който е в договорни отношения с Армеец.

Валидна ли е застраховката Каско за чужбина ?

Застрахователното покритие по тази застраховка е валидно за територията на Република България и на държавите –  членки на системата „Зелена карта“.

Застраховката няма действие по рисковете по клаузите „Кражба на МПС“ (включително и когато тя е част от клауза „Пълно каско”) и „Допълнително мултимедийно оборудване“, както и по рисковете „Кражба чрез взлом или чрез техническо средство на трайно фабрично монтирано мултимедийно оборудване, включително аудио, видео и/или навигационно оборудване“ и „Умишлен палеж или умишлено предизвикана експлозия (взривяване) на МПС“, когато събитието е настъпило на територията на Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Азербайджан, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Иран, Израел, Тунис и Мароко.

 

Купих автомобил, който има действаща застраховка „КАСКО” в Армеец. Какво трябва да направя ?

Прехвърлителят или приобретателят (новият собственик) на застрахованото МПС уведомява писмено Застрахователя за прехвърлянето в седемдневен срок от прехвърляне на правото на собственост.

За промяната в собствеността на застрахованото МПС, се издава добавък (анекс), който се подписва от Застрахователя и новия собственик и представлява неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователят има право да изиска от новия собственик:

- да представи попълнено и подписано от него предложение-въпросник, в което е длъжен да отговори точно и изчерпателно на поставените въпроси и да посочи всички обстоятелства, които са му известни или при положена от негова страна грижа са могли да му бъдат известни и са от съществено значение за оценката на риска;

- да заплати допълнителна премия, представляваща разликата между премията, определена при сключване на полицата, и премията, отчитаща всички рискови обстоятелства във връзка с прехвърлянето на собствеността, когато има такава разлика.

 

Имам ли право на безплатна ПЪТНА ПОМОЩ?

При настъпване на покрито по условията на застраховката събитие  застрахователят обезщетява и разходите за репатриране на МПС, когато същото не може да се движи на собствен ход, до най-близкото място за ремонт или до местодомуването му. Разходите за репатриране се обезщетяват през застрахователния период, за общ пробег не по-голям от 250 км. и за сума, ненадхвърляща 500 (петстотин) лв.

Необходим ли е оглед на МПС при сключване на застраховка „КАСКО на МПС”?

ЗАД “Армеец” изисква задължително представяне на МПС за оглед и заснемане от посочено от Застрахователя лице към датата на начало на застрахователния договор.

При подновяване на застрахователния договор без прекъсване на покритието, оглед не се извършва, освен ако застрахователят не е посочил друго в полицата.

 

Селскостопански застраховки

Задайте въпрос

Авиационно застраховане

Задайте въпрос
Как се определя застрахователната стойност на самолет?

В авиационното застраховане застрахователната сума на самолета се договаря между Застрахователя и Застрахования - т.н. „договорена стойност”. Обикновено „договорената стойност” е близка до пазарната стойност на даден самолет.

Защо се изисква покритие „Каско – военни рискове“?

Рискове свързани с военни действия, терористични актове, отвличане, незаконно отнемане на самолета, стачки и граждански вълнения, злонамерени действия на трети лица и други подобни, не се покриват по основната полица. По желание на клиента се издава отделно покритие „Каско – война“, което покрива изброените рискове, предмет на изключение по основната полица.

Каква е разликата между „Каско Всички рискове“ и „Каско тотална загуба“?

Полица „Каско Всички Рискове” покрива всички щети (включително частични), които даден самолет би претърпял докато е във въздуха или на земята, докато полица „Каско Тотална Загуба” покрива само тотално погиване на самолета, при което той става негоден за по-нататъшна експлоатация.

Как се определя лимита на отговорност за покритие „Гражданска отговорност към трети лица“?

Лимита на отговорност се определя съгласно установени международни регулации. За самолети, опериращи или прелитащи над територията на страните от Европейският Съюз се прилага Регламент 785/2004 на Европейският Парламент и на Съвета, установяващ минимално изискуем лимит на отговорност, който е в пряка зависимост от Максималното Излетно Тегло на летателното средство.

Има ли значение опита на пилотите при определяне на цената на застраховките?

Опитът и квалификацията на пилотите е един от най-важните критерии за определянето на застрахователната премия.

Има ли значение зоната на извършване на полети при определяне на цената на застраховките?

Географските граници на покритие оказват влияние върху цената на авиационните застраховки. Особено изразено е такова влияние в случаи, когато Застрахования желае покритие за по-рискови територии, като зони на военни конфликти, зони с наложени рестрикции и/или ембарго и т.н.

Техническо застраховане

Задайте въпрос

Туристически застраховки

Задайте въпрос
Каква информация е необходима за предлагане на цена за застраховката?

За да се предложи цена на застраховката, е необходимо да се предостави следната основна информация: вид на товара, вид на опаковка, дестинацията, вид на транспортното средство, има ли претоварвания.

От какво зависи цената на застраховката?

Цената на застраховката е в процент от застрахователната сума на всеки конкретен товар и се определя от желаното рисково покритие, вида на товара, опаковката му, дестинацията и вида на превозното средство.

Какви документи са необходими за сключването на застраховката

 За да се сключи застраховката е необходимо да се представят следните документи:

  • попълнено предложение за застраховане
  • копие от търговска фактура
  • копие от товарителница / коносамент
  • копие от акредитив при акредитивна форма на плащане и изискване за застрахователна полица при определени условия

Автомобилно застраховане ГО

Задайте въпрос
Трябва ли ми сертификат „Зелена карта”?

Притежавам застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в АРМЕЕЦ и ми предстои пътуване в чужбина.

Сертификатът „Зелена карта” не е необходим при пътуване в Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Великобритания, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Швеция, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Швейцария, Швейцария, Андора и Сърбия.

Сертификат „Зелена карта” е задължителен при пътуване в Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Израел, Иран, Македония, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна и Черна гора.

Пропуснал съм да платя поредната вноска до датата, която е записана в полицата, какво да направя?

Ако са изминали по-малко от петнадесет дни от датата, която е записана в полицата като падеж на вноската, може да я платите във всеки един офис на Армеец или при всеки един посредник, който е в договорни отношения с Армеец. Ако са изминали повече от петнадесет дни, полицата е прекратена от 00:00 часа на шестнадесетия ден, като няма възможност да се поднови действието й и следва да се сключи нова застраховка „Гражданска отговорност”.

Изгубих си полицата „Гражданска отговорност”, стикера, картончето и сертификата „Зелена карта”. Какво трябва да направя?

При изгубена, открадната или увредена полица „Гражданска отговорност” на автомобилистите или на документи свързани с нея, е необходимо да посетите офиси на Армеец, където ще Ви бъдат издадени дубликати или преиздадени сертификат „Зелена карта” и стикер.

Морско застраховане

Задайте въпрос
Има ли разлика между „Каско Всички рискове“ и „Каско тотална загуба“?

Полица „Каско Всички Рискове” покрива всички щети (включително частични) настъпили през периода на застраховката, докато полица „Каско Тотална Загуба” покрива единствено пълно погиване на плавателния съд.

Има ли значение зоната на плаване при определяне цената на застраховката?

При т.н. рискови зони (военни действия, пиратски действия и т.н.) премията значително се завишава, като в някои случаи Застрахователят може да откаже покритие.

Има ли значение вида на плавателното средство – пасажерски кораб, товарен и т.н. при определяне цената на застраховката?

Това е от съществено значение при определяне цената. Пасажерските кораби винаги са предмет на по-висока премия.

Отговорност на превозвача

Задайте въпрос
Каква информация е необходима за сключване или предлагане на застраховката?

Основната информация, която е необходимо да се предостави е: брой и вид на композициите, зона на извършване на превозите.

От какви фактори се определя цената на застраховката?

Цената на застраховката е годишна премия на брой композиция, която се определя от броя и вида на композициите, приоритетно естество на превозваните товари, както и от зоната на извършване на превозите – международни автомобилни превози на територията на Европа, Азия или Близкия Изток или вътрешни автомобилни превози на територията на България

Какви документи са необходими за сключване?

Необходимите документи за сключване на застраховката са:

  • попълнено предложение за застраховане
  • копие от талоните на МПС-та
  • копие от лиценз за извършване на дейност
  • копие от договор за лизинг/наем в случай, че превозните средства са лизингови/наети
close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.