en ru
image image

Гражданска отговорност на автомобилистите

auto455649993_0x144_crop_478b24840a
Гражданска отговорност на автомобилистите

Всеки притежател на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, е длъжен да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

 

Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Какъв е срокът на застраховката?

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се сключва за срок от 1 (една) година.

Сключването на застраховката за по-кратък срок, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, се допуска само в следните случаи:

  • при сключване на застраховка на МПС, които имат временна или транзитна регистрация съгласно действащото българско законодателство;
  • при сключване на гранична застраховка;
  • при сключване на застраховка от фирми, извършващи внос и продажба на МПС;
  • при сключване на застраховка на бавнодвижещо се пътно превозно средство;
  • при сключване на застраховка на самоходни машини.
Къде е валидна застраховката?

Застрахователният договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите за вреди, причинени на територията на: Република България съгласно българския закон; държава членка съгласно нейния закон; трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка при пътуване между териториите на две държави членки и при условие че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия; в този случай отговорността се покрива съгласно закона на държавата членка, на чиято територия обичайно се намира моторното превозно средство на виновния водач, по повод на което е сключена застраховката; трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по многостранното споразумение, съгласно нейния закон; трета държава, чието национално бюро на застрахователите е член на системата „Зелена карта“.

Съгласно КЗ в сила от 01.01.2016 г. сертификат „Зелена Карта” се издава заедно с полицата по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите без допълнителна такса или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги.

Застрахователни суми (лимити на отговорност)

Съгласно чл.492 от КЗ в сила от 07.12.2018 г. задължителните минимални застрахователни суми (лимити) за всяко събитие са следните:

 

- за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:

  • 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

- за вреди на имущество (вещи)

  • 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.
Каква е цената на застраховката?

Дължимата годишна застрахователна премия се определя на база следните обективни и субективни рискови фактори: вид МПС, обем на двигателя, общо тегло, брой места и специфични характеристики на МПС, регистрационен номер и постоянен адрес на собственика, начин на плащане на застрахователната премия и броя на подлежащите на застраховане обекти.

 

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.