en ru
image image

Каско на МПС

auto455649993_0x144_crop_478b24840a
Застраховката „Каско на МПС“ е доброволна

и осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, пътно транспортни произшествия вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др.

 

Покрити рискове

ЗАД Армеец обезщетява пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил, причинени от рискове, групирани в следните клаузи:

 

Клауза "Минимално каско"

Покриват се щети на застрахованото МПС, причинени от следните рискове:

 • Природни бедствия (буря, ураган, градушка, наводнение от природно бедствие и други, съгласно Общите условия на застраховката)

 • Пожар и/или експлозия, вследствие на гореизброените природни бедствия, както и от техническа неизправност или друго случайно събитие, с изключение на умишлен палеж или умишлено предизвикана експлозия (взривяване).

Клауза "Частично каско"

По тази клауза се покриват щети на застрахованото МПС, причинени от следните рискове:

 • Всички рискове, посочени в клауза “Минимално каско”;
 • Пътно-транспортно произшествие (ПТП) включително и увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние, причинено от друго превозно средство или от животно; удар от камък или друг предмет по застрахованото МПС, отхвръкнал при движението на друго МПС;

 • Увреждане на застрахованото МПС, в резултат на авария на водопроводни, канализационни, паропроводни или спринклерови инсталации в закрит гараж или паркинг, където то е било паркирано. 

 • Случайно падане на предмети или течности от сгради, летателни тела или части от тях;

Клауза „ Кражба"

По тази клауза Застрахователят покрива:

 • Кражба на цяло МПС;
 • Грабеж на цяло МПС;
 • Противозаконно отнемане на цяло МПС с намерение за ползване.
Клауза „Пълно каско"

По тази клауза Застрахователят покрива всички рискове, посочени в клаузи „Минимално каско“, „Частично каско“ и „Кражба на МПС“, както и:

 • Кражба чрез взлом или чрез техническо средство на трайно фабрично монтирано мултимедийно оборудване, включително аудио, видео и/или навигационно оборудване;
 • Злоумишлени действия на трети лица /с изключения, описаните в общите условия на застраховката/; 
 • Умишлен палеж или умишлено предизвикана експлозия (взривяване) на МПС.
Клауза „Допълнително мултимедийно оборудване"

Клаузата може да се сключи само в комбинация с клауза „Пълно каско“ и покрива:

 • кражба чрез взлом или чрез техническо средство, грабеж или злоумишлени действия на трети лица на допълнително монтирано и трайно прикрепено мултимедийно оборудване, включително аудио, видео и/или навигационно оборудване, срещу заплатена допълнителна премия. 
Автомобилен асистанс за чужбина

За всички застраховани по застраховка „Каско” леки автомобили (до 9 места, вкл. мястото на водача и с общо тегло до 3,5 т.) с български регистрационни номера се предоставя БЕЗПЛАТНО покритие Автомобилен асистанс за чужбина. Покритието „Автомобилен асистанс за чужбина” е включено автоматично във всяка една полица.

 

Покритие  (услуга) Застрахователно  / асистанс събитие Лимит
Ремонт на пътя или аварийно теглене на буксир ПТП или техническа повреда € 250
Изтегляне на МПС  в случай на заключен в автомобила или изгубен ключ Техническа повреда € 250
Доставка на гориво (стойността на горивото не е включена) Техническа повреда € 250
Изтегляне вследствие зареждане с неподходящо гориво (стойността на горивото не е включена) Техническа повреда € 250
аместващ автомобил (автомобил под наем, категория А или Б), ако МПС не е в състояние да се движи на собствен ход за не по-малко от 8 часа и ремонтът не може да бъде завършен в следващите 48 часа ПТП Максимум 72 часа
Репатриране на застрахованото МПС ПТП или техническа повреда € 1 500
Изоставяне на застрахованото МПС в чужбина ПТП € 500
Доставка на резервни части (стойността на частите не е включена) ПТП или техническа повреда  
Авансово плащане на разходи за провизорен ремонт ПТП € 1 500
Репатриране на Застрахования и/или разходи за настаняване ПТП, техническа повреда или кражба на МПС € 50 за нощувка на човек, максимум 3 нощувки или репатриране на застрахованите лица или заместващ автомобил(автомобил под наем, категория А или Б) за максимум 72 часа
Медицинско транспортиране ПТП, техническа повреда или кражба на МПС  
Репатриране в случай на смърт при ПТП ПТП  
Спешно свиждане от Република България ПТП Двупосочен билет (икономична класа)
Репатриране на дете/деца, останало/и без надзор ПТП Самолетен билет икономична или подобна класа
Заместващ водач (не се покриват разходи за гориво и магистрални такси) ПТП  
Правна помощ – депозит ПТП € 8 000
Правна помощ – адвокатски хонорар ПТП € 1 500

 

Описаните в специалните условия услуги, се предоставят от Inter Partner Assistance S. A. чрез АХА Assistance.

Покритието е валидно за територията на държавите – членки на системата Зелена карта.

 

По застраховка „Каско на МПС” ЗАД „Армеец” предлага следните допълнителни покрития:

 • разходи за транспортиране на автомобила на разстояние до 250 км, когато той не е в движение, от мястото на застрахователното събитие до най-близкото място за ремонт или до местодомуването;
 • разходи за престой на увредения автомобил на паркинг до 7 дни;
 • всички разумно направени разноски за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетата на застрахованото МПС;
 • допълнителни разходи при настъпили застрахователни събития извън територията на Република България:
 • за временен (провизорен) ремонт до степен, гарантираща безопасното завръщане на автомобила в Република България на собствен ход за сума ненадхвърляща 10 % от застрахователната сума на застрахованото МПС;
 • транспортни разноски за репатриране, когато автомобилът не е в движение за сума не надхвърляща 10% от застрахователната сума на застрахованото МПС, но не повече от 1000 лева;
 • разноски за отговорно пазене на автомобила до транспортирането в Република България, но не повече от 15 дни от датата на застрахователното събитие и за сума не надхвърляща 10 % от застрахователната сума на застрахованото МПС, но не повече от 500 лева.
Къде е валидна застраховката?

Застрахователното покритие по тази застраховка е валидно за територията на Република България и на държавите –  членки на системата „Зелена карта“.

Застраховката няма действие по рисковете по клаузите „Кражба на МПС“ (включително и когато тя е част от клауза „Пълно каско”) и „Допълнително мултимедийно оборудване“, както и по рисковете „Кражба чрез взлом или чрез техническо средство на трайно фабрично монтирано мултимедийно оборудване, включително аудио, видео и/или навигационно оборудване“ и „Умишлен палеж или умишлено предизвикана експлозия (взривяване) на МПС“, когато събитието е настъпило на територията на Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Азербайджан, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Иран, Израел, Тунис и Мароко.

 

Застрахователна сума

Договорената застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката и се определя от ЗАД „Армеец” на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство и други негови технически характеристики.

Каква е цената на застраховката?

Цената на застраховката зависи от вида на автомобила, застрахователнатата сума, възрастта, предназначението му и др. Изчислява се като процент от застрахователната сума, съгласно действащата към датата на сключване на застраховката тарифа и може да бъде платена в брой или по банков път, еднократно или разсрочено до четири равни вноски в зависимост от желанието на застрахования. 

 

Специални изисквания при сключване на застраховка „Каско“

ЗАД “Армеец” изисква задължителено представяне на МПС за оглед и заснемане от посочено от Застрахователя лице към датата на начало на застрахователния договор.

При подновяване на застрахователния договор без прекъсване на покритието, оглед не се извършва, освен ако застрахователят не е посочил друго в полицата.

ВНИМАНИЕ! Застраховката влиза в сила, ако е платена застрахователната премия или договорената първа вноска от нея и след като са изпълнени изискванията за оглед и заснемане на МПС.

За определени марки и модели МПС се изисква допълнително монтирано устройство за защита/GPS тракер от одобрен от ЗАД „Армеец” тип.

Застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на застраховка „Каско”, Застрахованият е длъжен:

 • незабавно да уведоми съответните компетентни държавни органи и да изиска издаване на съответния документ, удостоверяващ събитието;
 • да уведоми писмено Застрахователя в рамките на 5 (пет) работни дни от узнаването за настъпилото застрахователно събитие
 • при застрахователно събитие по клауза „Кражба на МПС” (включително и когато тя е част от клауза „Пълно каско”) или клауза „Допълнително мултимедийно оборудване” или по риска „Кражба чрез взлом или чрез техническо средство на трайно фабрично монтирано мултимедийно оборудване, включително аудио, видео и/или навигационно оборудване“ да уведоми писмено Застрахователя в срок от 24 часа, но не по-късно от първия работен ден след узнаването за настъпилото застрахователно събитие;
 • в срок от 3 дни от регистрацията на претенцията да представи увреденото МПС за оглед и описание на уврежданията от Застрахователя, а ако застрахователното събитие е настъпило извън територията на Република България – да съдейства на Застрахователя или негов представител за извършването на оглед;
 • да предостави изисканите от застрахователя документи за доказване на събитието и определяне размера на щетите.

 

Застрахователно обезщетение

Застрахователното обезщетение за частични щети на МПС се определя по един от следните алтернативни начини, избран от Застрахования:

 • чрез възлагане от Застрахователя на обезщетяване на вредите в натура, като повредите се отстранят от официален сервиз – приложимо само за МПС със срок на експлоатация до 4 (четири) години и при условие, че е платена минимална премия за ремонт в официален сервиз, съгласно тарифата на Застрахователя, както и за МПС със срок на експлоатация над 4 (четири) години до 8 (осем) години и при условие, че е платена допълнителна премия за ремонт в официален сервиз, съгласно тарифата на Застрахователя;
 • по представени оригинални фактури от официален сервиз, след изрично писмено съгласие на Застрахователя и при спазване на неговите ограничения за стойност на резервни части, на нормо-времена за операциите и стойност на сервизен час и за количеството и стойност на материалите за боядисване -  приложимо само за МПС със срок на експлоатация до 4 (четири) години и при условие, че е платена минимална премия за ремонт в официален сервиз, съгласно тарифата на Застрахователя, както и за МПС със срок на експлоатация над 4 (четири) години до 8 (осем) години и при условие, че е платена допълнителна премия за ремонт в официален сервиз, съгласно тарифата на Застрахователя;
 • чрез възлагане от Застрахователя на обезщетяване на вредите в натура, като повредите се отстранят от доверен на Застрахователя сервиз – приложимо само за МПС със срок на експлоатация до 12 (дванадесет) години и при условие, че е платена минимална премия за ремонт в доверен сервиз, съгласно тарифата на Застрахователя, както и за МПС със срок на експлоатация над 12 (дванадесет) години до 15 (петнадесет) години и при условие, че е платена допълнителна премия за ремонт в доверен сервиз, съгласно тарифата на Застрахователя;
 • по представени оригинални фактури от друг сервиз, след изрично писмено съгласие на Застрахователя и при спазване на неговите ограничения за стойност на резервни части, на нормо-времена за операциите и стойност на сервизен час и за количеството и стойност на материалите за боядисване - приложимо само за МПС със срок на експлоатация до 12 (дванадесет) години и при условие, че е платена минимална премия за ремонт в доверен сервиз, съгласно тарифата на Застрахователя, както и за МПС със срок на експлоатация над 12 (дванадесет) години до 15 (петнадесет) години и при условие, че е платена допълнителна премия за ремонт в доверен сервиз, съгласно тарифата на Застрахователя;
 • по експертна оценка на Застрахователя, съгласно неговата методика.

 

Застрахователно обезщетение за пълна загуба на МПС (тотална щета) се определя, когато:

 • са настъпили такива вреди по застрахованото МПС, които правят невъзможно от техническа гледна точка неговото възстановяване (конструктивен тотал);
 • стойността на разходите за възстановяване надхвърля 70% от действителната стойност на МПС към датата на настъпване на застрахователното събитие (икономически тотал).

 

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.