en ru
image image

Каско на МПС

auto455649993_0x144_crop_478b24840a
Застраховката „Каско на МПС“ е доброволна

и осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др.

 

Покрити рискове

ЗАД Армеец обезщетява пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил, причинени от рискове, групирани в следните клаузи:

 

Клауза „М“ – Минимално каско

Покриват се щети на застрахованото МПС, причинени от следните рискове:

 • Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на престой на МПС и неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие;
 • Природни бедствия – буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм и мълния, удар на МПС от предмети, отнесени от буря или ураган, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед.
Клауза „Ч“ – Частично каско

По тази клауза се покриват щети на застрахованото МПС, причинени от следните рискове:

 • Всички рискове, посочени в клауза “М”;
 • Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на движение на МПС или при включване и работа на двигател по време на престой;
 • Авария, произлязла от сблъскване на МПС по между им или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни, скални маси и други, нарушена цялост на пътното покритие, падащи дървета и клони, падащи предмети от сгради и летателни тела;
 • Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС;
 • Пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано.
Клауза „К“ – Кражба

По тази клауза Застрахователят покрива:

 • Кражба на цяло МПС;
 • Грабеж на цяло МПС;
 • Противозаконно отнемане на цяло МПС с намерение за ползване;
 • Щети на открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС;
 • Кражба чрез взлом на фабрично монтирано мултимедийно оборудване, вкл. аудио, видео и/или навигационно оборудване.
Клауза „П“ – Пълно каско

По тази клауза Застрахователят покрива ПЪЛНА ЗАГУБА или ЧАСТИЧНА ЩЕТА на застрахованото МПС причинени от всички рискове в клаузите “М”, “Ч”, и “К”.

Клауза „А” – Мултимедийно оборудване

По тази клауза Застрахователят покрива кражба чрез взлом и злоумишлени действия на трети лица на допълнително монтирано и трайно прикрепено мултимедийно оборудване, вкл. аудио, видео и/или навигационно оборудване, срещу заплатена допълнителна премия. Клаузата може да се сключи само в комбинация с клауза „П”.

Автомобилен асистанс за чужбина

За всички застраховани по застраховка „Каско” леки автомобили (до 9 места, вкл. мястото на водача и с общо тегло до 3,5 т.) с български регистрационни номера се предоставя БЕЗПЛАТНО покритие Автомобилен асистанс за чужбина. Покритието „Автомобилен асистанс за чужбина” е включено автоматично във всяка една полица.

 

Покритие  (услуга) Застрахователно  / асистанс събитие Лимит
Ремонт на пътя или аварийно теглене на буксир ПТП или техническа повреда € 250
Изтегляне на МПС  в случай на заключен в автомобила или изгубен ключ Техническа повреда € 250
Доставка на гориво (стойността на горивото не е включена) Техническа повреда € 250
Изтегляне вследствие зареждане с неподходящо гориво (стойността на горивото не е включена) Техническа повреда € 250
аместващ автомобил (автомобил под наем, категория А или Б), ако МПС не е в състояние да се движи на собствен ход за не по-малко от 8 часа и ремонтът не може да бъде завършен в следващите 48 часа ПТП Максимум 72 часа
Репатриране на застрахованото МПС ПТП или техническа повреда € 1 500
Изоставяне на застрахованото МПС в чужбина ПТП € 500
Доставка на резервни части (стойността на частите не е включена) ПТП или техническа повреда  
Авансово плащане на разходи за провизорен ремонт ПТП € 1 500
Репатриране на Застрахования и/или разходи за настаняване ПТП, техническа повреда или кражба на МПС € 50 за нощувка на човек, максимум 3 нощувки или репатриране на застрахованите лица или заместващ автомобил(автомобил под наем, категория А или Б) за максимум 72 часа
Медицинско транспортиране ПТП, техническа повреда или кражба на МПС  
Репатриране в случай на смърт при ПТП ПТП  
Спешно свиждане от Република България ПТП Двупосочен билет (икономична класа)
Репатриране на дете/деца, останало/и без надзор ПТП Самолетен билет икономична или подобна класа
Заместващ водач (не се покриват разходи за гориво и магистрални такси) ПТП  
Правна помощ – депозит ПТП € 8 000
Правна помощ – адвокатски хонорар ПТП € 1 500

 

Описаните в специалните условия услуги, се предоставят от Inter Partner Assistance S. A. чрез АХА Assistance.

Покритието е валидно за територията на държавите – членки на системата Зелена карта.

 

По застраховка „Каско на МПС” ЗАД „Армеец” предлага следните допълнителни покрития:

 • разходи за транспортиране на автомобила на разстояние до 250 км, когато той не е в движение, от мястото на застрахователното събитие до най-близкото място за ремонт или до местодомуването;
 • разходи за престой на увредения автомобил на паркинг до 7 дни;
 • всички разумно направени разноски за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетата на застрахованото МПС;
 • допълнителни разходи при настъпили застрахователни събития извън територията на Република България:
 • за временен (провизорен) ремонт до степен, гарантираща безопасното завръщане на автомобила в Република България на собствен ход за сума ненадхвърляща 10 % от застрахователната сума на застрахованото МПС;
 • транспортни разноски за репатриране, когато автомобилът не е в движение за сума не надхвърляща 10% от застрахователната сума на застрахованото МПС, но не повече от 1000 лева;
 • разноски за отговорно пазене на автомобила до транспортирането в Република България, но не повече от 15 дни от датата на застрахователното събитие и за сума не надхвърляща 10 % от застрахователната сума на застрахованото МПС, но не повече от 500 лева.
Къде е валидна застраховката?

Застрахователното покритие е валидно за територията на държавите – членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.
Извън горните държави, застрахователното покритие за рисковете по клаузи “М” и “Ч” е валидно и за територията на държави, които са членове на системата Зелена карта.

Застрахователна сума

Договорената застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката и се определя от ЗАД „Армеец” на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство и други негови технически характеристики.

Каква е цената на застраховката?

Цената на застраховката зависи от вида на автомобила, застрахователнатата сума, възрастта, предназначението му и др. Изчислява се като процент от застрахователната сума, съгласно действащата към датата на сключване на застраховката тарифа и може да бъде платена в брой или по банков път, еднократно или разсрочено до четири равни вноски в зависимост от желанието на застрахования. При разсрочено плащане на премията застраховката не се оскъпява.

 

Специални изисквания при сключване на застраховка „Каско“

ЗАД “Армеец” изисква задължителено представяне на МПС за оглед и заснемане от посочено от Застрахователя лице към датата на начало на застрахователния договор.

 

ВНИМАНИЕ! Застраховката влиза в сила, ако е платена застрахователната премия или договорената първа вноска от нея и след като са изпълнени изискванията за оглед и заснемане на МПС.

За определени марки и модели МПС се изисква допълнително монтирано устройство за защита/GPS тракер от одобрен от ЗАД „Армеец” тип.

Застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на застраховка „Каско”, Застрахованият е длъжен:

 • незабавно да уведоми съответните компетентни държавни органи и да изиска издаване на съответния документ, удостоверяващ събитието;
 • в срок до 2 часа от узнаването за настъпване на кражба или грабеж на МПС, експлозия или пожар, да уведоми застрахователя на посочения в полицата денонощен телефон (включително и в неработни дни) и да подаде писмено уведомление в най-близкия офис в срок до24 часа;
 • в срок до 7 дни от узнаването за настъпване на други застрахователни събития, да подаде писмено уведомление в най-близкия офис на застрахователя;
 • да предостави МПС за оглед и описание на щетите. Огледът на щетите се извършва в офис на ЗАД „Армеец” или на адрес, посочен от застрахования, в случай че МПС не може да се придвижва на собствен ход;
 • да предостави изисканите от застрахователя документи за доказване на събитието и определяне размера на щетите.
Застрахователно обезщетение

Вариантите на определяне на застрахователните обезщетения се прилагат в зависимост от датата на първа регистрация на застрахованото МПС, размера на застрахователната премия и договорените допълнителни условия при сключване на застраховката, и са както следва:

За МПС до 4 години към датата на начало на застраховката, считано от датата на първа регистрация

 

 • ремонт в официален сервиз за съответната марка или по представени оригинални фактури от официален сервиз;
 • ремонт в доверен сервиз на ЗАД „Армеец”;
 • по представени оригинални фактури от друг сервиз след изрично писмено съгласие на ЗАД „Армеец”;
 • по експертна оценка.
 

За МПС над 4 до 12 години към датата на начало на застраховката, считано от датата на първа регистрация

 • ремонт в доверен сервиз на ЗАД „Армеец”;
 • по представени оригинални фактури от друг сервиз след изрично писмено съгласие на ЗАД „Армеец”;
 • по експертна оценка.
 

За МПС над 12 години към датата на начало на застраховката, считано от датата на първа регистрация

 • по експертна оценка.

Важно

Условието за ремонт в доверен сервиз е начислената премия да е не по-малко от 475 лв. за леките автомобили и джиповете, товарните до 3,5 т. общо тегло и туристически ремаркета. За товарните автомобили над 3,5 т. общо тегло, автобусите и специалните автомобили минималната премия за ремонт в доверен сервиз е 650 лв.

Леки МПС над 4 до 8 години могат да се отремонтират в официален сервиз, ако при сключване на застраховката е начислено завишение на премията в размер на 30% (от основната премия).

Леки МПС над 12 до 15 години и застрахователна сума над 8 000 лв. могат да се отремонтират в доверен сервиз, ако при сключване на застраховката е начислено завишение на премията в размер на 10%.

Застрахователното обезщетение се изплаща в брой или по банков път в срок до 15 дни след представяне на всички изискани от ЗАД „Армеец” документи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие и размера на обезщетението.

Застраховка „Каско на МПС” може да сключите в Централно управление или агенциите и представителствата на ЗАД „Армеец” в цялата страна, както и чрез брокерите и агентите, които са в договорни отношения с компанията.

Задайте въпрос
close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.