en ru
image image

Отговорност на изделието

h-otgovornosti-finance164176984_0x144_crop_478b24840a
Застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица, включително отговорност на изделието“

на ЗАД Армеец покрива разходите на производителя или търговеца за нанесени вреди на потребителите на стоки и изделия, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от застрахования. Покритието обхваща и разходите за унищожаването, поправката, промяната или замяната на продукта. ЗАД Армеец покрива и съпътствуващите разходи по уреждане на претенциите, направени с негово съгласие.

 

Застраховката се сключва въз основа на писмено предложение от страна на кандидата за застраховане по утвърден от застрахователя образец.

 

Покрита е отговорността на застрахования, произтичаща от събития, настъпили в цял свят с изключение на САЩ и Канада и териториите под тяхната юрисдикция.

 

Отговорността на застрахователя е до действителния размер на вредата, но не повече от договорените лимити на обезщетение – единичен (за едно събитие) и агрегатен (за периода на застраховката).

 

Застрахователната премия се определя в зависимост от лимитите на застрахователно обезщетение, годишния оборот от дейността, рисковия клас на предприятието и териториалния обхват.

 

Застрахователното обезщетение се изплаща след предявяване на писмена претенция на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лица или, ако такова не бъде постигнато, на база влязло в сила съдебно решение.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.