en ru
image image

Отговорност на ръководители и длъжностни лица

h-otgovornosti-finance164176984_0x144_crop_478b24840a
Застраховката „Отговорност на ръководители и длъжностни лица”

на ЗАД Армеец покрива личната отговорност на застрахованото лице по отношение на дадено дружество, в което същият е управител, директор, контрольор или член на съвет, а за събирателно дружество и командитно дружество – управляващ съдружник, за:

  • всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати на дружеството като компенсация за вреди, причинени в резултат на неправомерно действие/бездействие при изпълнение на възложените му управителни, ръководни или контролни функции;
  • случаите на негова пряка отговорност към кредиторите, при условие че такава е предвидена императивно в закона;
  • всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.
 

Покритието за вреди по тази застраховка се отнася само до предвидимите към момента на пораждане на задълженията вреди, намиращи се в пряка причинна връзка с виновно неизпълнение на императивно уредените от закона задължения на застрахования. Тези вреди са установени на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата, (ако такава е договорена при подновяване на застрахователната полица).

 

Застрахователната премия се договаря на основа на тарифата на Застрахователя, валидна към датата на сключване на застраховката. Определя се от годишния оборот на дружеството и лимитите на отговорност.

 

Дължимото по настоящата застраховка обезщетение се определя на база одобрено от застрахователя извънсъдебно споразумение между застрахования и увреденото лице или, ако споразумение не бъде постигнато, на база одобрено от застрахователя влязло в сила съдебно решение, при което се обезщетяват и разноските на застрахования по съдебното производство. Застрахованият има право да получи застрахователно обезщетение, ако представи доказателства, че е удовлетворил увреденото лице.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.