en ru
image image

Професионална отговорност на експерт счетоводители и финансови одитори

h-otgovornosti-finance164176984_0x144_crop_478b24840a
Застраховката „Професионална отговорност на експерт-счетоводители и финансови одитори“

се сключва задължително от лица, извършващи одиторска дейност, съгласно Закона за независимия финансов одит.

 

ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на:

  • всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за имуществени вреди, причинени на доверители, ако са пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на професионалните задължения като дипломиран експерт-счетоводител или регистриран финансов одитор, (включително от небрежност, грешки или пропуски) съгласно действащата нормативна уредба;
  • всички разходи по уреждане на претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя, до договорените в застраховката лимити.
 

Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума на застраховано лице, в зависимост от избраните лимити на обезщетение.

 

В случай на валидна претенция застрахованият получава обезщетение в 14-дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.