en ru
image image bg_history bg_history bg_history

Професионална отговорност на туроператори

h-otgovornosti-finance164176984_0x144_crop_478b24840a
Застраховката „Гражданска отговорност на туроператори“

 се сключва задължително от лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно Закона за туризма и Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператора.

 

ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на лицензирани туроператори за вреди, причинени на потребител(и) на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) вследствие неразплащане от страна на застрахования с негови контрагенти и/или доставчици, включително при негова неплатежоспособност и несъстоятелност.

 

Настоящата застраховка касае вреди, понесени от потребители на организирани пътувания в цял свят и покрива:

  • възстановяване на платените суми от потребителя по договора за организирано пътуване преди започване на пътуването;
  • заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
  • разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването;
  • съдебни разноски по претенции, предявени с влязло в сила съдебно решение, разноски за уреждане на претенции.
 

Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума в зависимост от избраните лимити на обезщетение, оборота от продажби, общата цена на краен потребител, бизнес плана на туроператора и се влияе от териториалния обхват на организираните пътувания и квотата на щетимост от предишен период.

 

В случай на валидна претенция застрахованият получава обезщетение в 14-дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.