en ru
image image

Професионална отговорност на застрахователни брокери и застрахователни агенти

h-otgovornosti-finance164176984_0x144_crop_478b24840a
Застраховката „Професионална отговорност на застрахователни брокери и застрахователни агенти“

се сключва задължително от лицата, извършващи тези дейности, съгласно Кодекса за застраховане и Наредбата за застрахователния брокер и застрахователния агент.

 

ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на:

  • всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият застрахователен брокер или негов служител е законово задължен да заплати като обезщетение за вредите, настъпили при или по повод извършване на дейност по застрахователно и/или презастрахователно посредничество вследствие виновно действие или бездействие съгласно действащата нормативна уредба;
  • всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за вредите, причинени от виновно действие или бездействие на застрахователен агент – физическо лице или на негови служители, ако той е юридическо лице, по повод извършване на застрахователно посредничество съгласно действащата нормативна уредба;
  • всички разходи по уреждане на претенции, (включително пропуснати ползи, представляващи пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждане и лихви за забава, присъдени в тежест на застрахования), направени със съгласието на застрахователя, които се включват в договорените лимити на обезщетение.
 

Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума на застраховано лице в зависимост от избраните лимити на обезщетение.

 

Обезщетение се изплаща за основателни претенции, предявени писмено в периода на застраховката в резултат на застрахователни събития, настъпили в договорения срок на застраховката на територията на Република България и страните-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

 

Застрахованият получава обезщетението в 14-дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.