en ru
image image

Всички рискове на предприемача

zastrahovane-1010x144-01_0x144_crop_478b24840a
Застраховката на строително-монтажни работи

на обекти в процес на строеж или на ремонт отговаря на изискванията на чл.173, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и има за цел да осигури защита на сгради и съоръжения, докато са в процес на строителство за времето от започването на строителните работи до завършването и предаването им на собственика.

 

Предмет на застраховката са строителни обекти от всякакъв вид като жилищни, търговски и промишлени сгради, жп и шосейни пътища и съоръжения, летища, мостове, тунели, канали, пристанища и др. Полицата може да включва и временните постройки и съоръжения на строителната площадка, както и всички строително-монтажни работи, които не са включени в стойността на предмета на договора за строителство.

 

Застраховката на ЗАД „Армеец“ осигурява покритие срещу всички рискове от загуба или вреда на строително-монтажни работи, строителни машини, строителни съоръжения и оборудване, разходи за разчистване на останките след застрахователно събитие на строителния предприемач – възложителя, изпълнителя и подизпълнителите през периода на строителството на обекта и по време на гаранционния срок.

 

Застрахователната сума на строително-монтажните работи е равна на цената на строителния договор, т.е. пълната възстановителна стойност на строителните работи към завършването на обекта, включваща стойностите на строителните материали, разходите за труд, машиночасове, амортизации, транспортни и митнически такси и сборове, задължения, включително и печалбата, както и материали и оборудване, доставени от възложителя.

 

Допълнително могат да бъдат покрити и разходи за хонорари на външни консултанти (архитекти, инженери и други специалисти), необходими при отстраняване последиците от застрахователно събитие. Лимитът на отговорност се определя по договаряне.

 

Застрахователят обезщетява Застрахования за сумите, които той е длъжен да заплати съгласно българското законодателство за причинени имуществени вреди и телесни увреждания, настъпили през срока на застраховката на територията на строителната площадка или в непосредствена близост до нея при извършване на застрахованите строително-монтажни работи.

 

Премията зависи от характерните особености на строителния обект, срока на застраховката, хидрогеоложките, метеороложките и земетръсни показатели на района, лимитите на отговорност към трети лица, разширенията на застрахователното покритие и други.

close
- Задайте въпрос -

Запитването беше изпратено.