en ru
image image

Армеец на първо място за 2012 г.

Армеец на първо място за 2012 г.

Компанията реализира премиен приход над 170 млн. лв.

Съгласно официалните данни на КФН към 31 декември 2012г. ЗАД Армеец реализира премиен приход над 170 млн. лв. и с ръст от 6% спрямо предходната година заема убедително първото място на застрахователния пазар. С най-голям дял в портфейла на компанията е автомобилното застраховане. Армеец е на първо място по застраховка „Каско на МПС” с приходи от над 85 млн. лв. и пазарен дял от 21%. При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” дружеството генерира премиен приход от 52,5 млн. лв. и има пазарен дял от 10%. ЗАД Армеец се нарежда на първо място и при застраховка „Помощ при пътуване” с премиен приход от 3 млн. лв. и пазарен дял от 24%, а по застраховка „Злополука” реализираните премии са в размер на 3,7 млн. лв. с 14% пазарен дял. Добрите постижения на компанията през годината се дължат на постигнатия допълнителен премиен приход и ръст по почти всички видове бизнес – 9,7% при застраховка „Каско на МПС”, 5,6% при автомобилната „Гражданска отговорност”, 9,5% при застраховането на отговорности и 5,6% при имуществените застраховки. Компанията бележи чувствителен ръст и при застраховането на финансови рискове – 27%, а генерираният премиен приход възлиза на 2,8 млн. лв. В условията на пазарна стагнация компанията полага целенасочени усилия за удовлетворяване на изискванията на клиентите чрез разширяване спектъра на предлаганите услуги и подобряване на обслужването. Наскоро компанията откри нов център за регистрация на щети в кв. Манастирски ливади, където се извършват както огледи, регистрация и уреждане на щети, така и сключване на застраховки „Каско” и „Гражданска отговорност”.