en ru
image image

Първо място за Армеец в общото застраховане към края на септември 2015 г.

Pazar September

Дружеството е лидер в застраховките „Каско“ и „Помощ при пътуване“

ЗАД „Армеец“ заема първо място в класацията на общозастрахователния пазар в края на месец септември 2015 г. с дял от 13,7% и премиен приход в размер на 153 млн. лв., което представлява увеличение с 8% спрямо същия период на предходната година.

С най-голям дял в портфейла на компанията е автомобилното застраховане. Повече от четири години ЗАД „Армеец“ е неизменен лидер по застраховка „Каско на МПС”, като в края на септември 2015 г. приходите са в размер на 83,8 млн. лв. и пазарен дял от 24%. При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” Армеец генерира премиен приход от близо 42,9 млн. лв. и има пазарен дял от 10%.

ЗАД „Армеец“ запазва първата си позиция и при застраховка „Помощ при пътуване“ с премиен приход от 3,1 млн. лв. и пазарен дял от 23%. При застраховка „Злополука“ ръстът е 7% спрямо същия период на 2014 г. с премийния приход в размер на 2,9 млн. лв.

В края на септември 2015 г. дружеството реализира ръст на събраните приходи и по застраховки „Карго и отговорност на превозвача“, имуществено и морско застраховане, както и по застраховките на „Финансови рискове“.