en ru
image image

Регламент за защита на личните данни

GDPR


Информация за защита на личните данни

С настоящото ЗАД „Армеец“ АД („Дружеството“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани във връзка със сключване на застрахователен договор и изпълнение на задължения по него.

 1. Лични данни, които обработваме:

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор, са следните:

а) Име: име, презиме и фамилия;

б) ЕГН за български граждани;

в) ЛНЧ за чуждестранни граждани;

г) Контакти: електронна поща, адрес и телефон;

д) Адрес: постоянен и/или настоящ адрес;

е) Банкова информация: номер на банкова сметка;

ж) Информация, свързана с предмета на застрахователния договор – информация относно собственост, професия, професионален опит и други;

з) Здравни данни: информация относно Вашето здравно състояние (диагноза, епикризи, други здравни документи), предоставена за целите на представяне на предложение, изработено за Вас, за сключването на застраховка или за предявяването на претенция за обезщетение.

 2. Защо обработваме Вашите лични данни:

Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването на застрахователен договор, по който Вие имате качеството на застраховащ, застрахован или трето ползващо се лице, както и за изпълнението на този договор. ЗАД „Армеец“ АД може да обработва Вашите лични данни (включително и Вашите здравни данни) за целите на изготвяне на предложение за застрахователен договор въз основа на Вашето изрично съгласие.

Дружеството може да обработва Вашите лични данни (в това число и Вашите здравни данни), предоставени за целите на предявяване на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение или сума или за доказване на тази претенция или за установяване, упражняване или защита на законови права.

Вашите данни могат да бъдат споделянни от ЗАД „Армеец“ с други доставчици на услуги (експерти и подизпълнители) на основание легитимния интерес на ЗАД „Армеец“ АД да изпълни задълженията си застрахователния договор и да повиши качеството на предоставяните услуги. Можем да споделим Ваши лични данни и с други компании от групите на „Химимпорт“ АД и „ЦКБ Груп“ АД за вътрешногрупови административни цели или за да получавате информация за предлагани от тях услуги и промоции.

ЗАД „Армеец“ може да сподели Ваши лични данни и с държавен орган в изпълнение на задължения за предоставяне на информация, които произтичат от закон или друг нормативен или административен акт.

 3. За какво използваме Вашите лични данни:

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на застрахователния договор, включително, но не само, за целите на:

а) изготвяне на индивидуално предложение за застраховка;

б) сключване на застрахователен договор и анекси или добавъци към него;

в) издаване на документи за плащане на застрахователната премия;

г) регистрация и обработване на претенции за щети по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение или застрахователна сума;

д) действия и мерки за предотвратяване на застрахователни измами;

е) оценка на риска;

ж) изпълнение на законови изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики, задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари, задължения за предоставяне на информация на държавни органи.

 4. Профилиране

При изготвянето на Вашата оферта за конкретна застраховка е възможно Вашите лични данни да бъдат обект на профилиране чрез системи за обработване на информация. ЗАД „Армеец“ АД може да използва информационни системи за оценка на риска въз основа на предварително зададени критерии. Вашите лични данни се профилират въз основа на легитимния интерес на ЗАД „Армеец“ АД да оцени правилно риска и да поеме договорни задължения въз основа на тази оценка. Можете да възразите на профилирането на личните Ви данни. Повече информация за реда и условията, при които можете да възразите, ще намерите в Политиката за защита на личните данни на ЗАД „Армеец“ АД на нашия уебсайт (http://www.armeec.bg/), както и във всеки наш офис в страната.

 5. Поверителност на личните данни и предоставяне на информация

ЗАД „Армеец“ АД стриктно зачита и спазва поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно ЗАД „Армеец“ АД може да разкрие Ваши лични данни само при наличие на законово основание или на основателна причина във връзка със сключването или изпълнението на застрахователния договор на следните лица:

а) доставчици на услуги и подизпълнители (консултанти, експерти, оценители и други), когато ЗАД „Армеец“ използва услуги от такива лица, свързани със сключване или изпълнение на застрахователния договор, с обработката на претенции по щети и изплащане на застрахователното обезщетение, с техническа поддръжка на информационни системи и тяхното развитие. В тези случаи ЗАД „Армеец“ разкрива данни само, ако доставчикът на услугата се е задължил на основата на писмена договореност да осигури адекватно ниво на защита на споделените данни.  

б) подизпълнители, които предоставят услуги от името на ЗАД „Армеец“ АД, включително извън територията на Република България с цел да се осигури изпълнението на поетите от ЗАД „Армеец“ задължения по застрахователния договор. Разкриване на лични данни в този случай се извършва при спазване на приложимото българско и европейско законодателство.

в) презастрахователи, презастрахователни брокери или техни представители, при осигуряване на презастрахователна защита на застрахователния портфейл на Дружеството и във връзка с изпълнение на презастрахователните договори. Разкриване на лични данни в този случай се извършва при спазване на приложимото българско и европейско законодателство.

г) застрахователни посредници - застрахователни агенти, застрахователни брокери и посредници, които извършват застрахователно посредничество като допълнителна дейност, но само във връзка със сключването или изпълнението на застрахователен договор. Обичайно личните Ви данни се споделят директно от Вас на посредника. В договорите си с посредниците ЗАД „Армеец“ изисква осигуряването на адекватно ниво на защита на споделените данни.

 6. Срок на съхранение на Вашите лични данни

ЗАД „Армеец“ АД съхранява и администрира документи, съдържащи Ваши лични данни, за целите на сключване и изпълнение на застрахователни договори и регистрация и обработка на претенции за изплащане на обезщетение в следните срокове:

а) застрахователни договори и документи, които са неразделна част от тях (предложения и въпросници за сключване на застрахователен договор, копия от документи за собственост и други събрани в процеса на сключване на договора, застрахователни полици и сертификати, анекси и добавъци, дебитни ноти, квитанции и банкови документи за плащане на застрахователна премия и др.) – максимален срок от 10 години, считано от датата на изтичане на срока на съответния застрахователен договор, като срокът е в зависимост от вида застраховка. Ако по съответния застрахователен договор има регистрирана претенция за изплащане на застрахователно обезщетение, този срок тече от датата, на която изтича срокът на погасителната давност за последната предявена претенция по договора;

б) документи за и свързани с предявяване на застрахователна претенция (заявление за щета, документи за регистрация на настъпило ПТП, документи за собственост на застрахования обект, документи за здравно състояние и други) – максимален срок от 10 години, считано от датата, на която изтича срока на погасителната давност за последната предявена претенция по договора;

в) документи по съдебни дела във връзка със застрахователни договори – максимален срок от 10 години от влезане в сила на решението на последната съдебна инстанция.

 7. Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от ЗАД „Армеец“ АД, произтичащи от българското и европейското законодателство:

а) да получите достъп до личните Ви данни, които Дружеството обработва и да получите копие от тях;

б) да поискате корекция в личните Ви данни, които Дружеството обработва, ако сте установили непълнота или неточност в тях;  

в) да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Това може да стане, когато е постигната целта, за която данните са събрани, или сте оттеглили съгласието си за тяхното събиране и обработка, когато това събиране и обработката се базира само на съгласие и няма друго законово основание за това, или когато данните Ви се обработват незаконосъобразно, както и в други случаи;

г) да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена в определените от закона случаи;

д) да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;

e) да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

8. Контакти с нас

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за защита на личните данни на ЗАД „Армеец“ АД на нашия уебсайт (www.armeec.bg), както и във всеки наш офис в страната.

За всякави въпроси относно защитата на личните Ви данни, можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, ел. поща: info@armeec.bg 

Нашето длъжностно лице по защита на личните данни е Иво Христов, ел. поща: dpo@armeec.bg

9. Възможност за подаване на жалби

Вие имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато счетете, че правата Ви във връзка със събирането, обработката и съхранението на личните Ви данни са нарушени и са налице съответните предпоставки за това.