en ru
image image

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

IOPA

На 3 февруари 2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) обяви резултатите от прегледа на балансите на застрахователните дружества в България към 30 юни 2016 г. Резултатите потвърдиха финансовата стабилност на ЗАД „Армеец“.

Прегледът на балансите на Дружеството бе извършен от независимия външен проверяващ КПМГ, Румъния. Както е посочено в обобщения доклад на ръководителя на проекта за преглед Ърнст енд Янг, Гърция, както и в прессъобщението на КФН, при прилагане на единен подход за оценка на балансите на всички компании, ЗАД „Армеец“ покрива капиталовите изисквания по Директива Платежоспособност II и Кодекса за застраховането. Дружеството покрива минималното капиталово изискване за платежоспособност (МКИ) с 288%, поради което към него не се предвиждат никакви надзорни мерки от страна на КФН.

 

(табл. 4а, стр.41 – източник:. EIOPA balance sheet report)

 

В хода на прегледа акционерите и Ръководството на ЗАД „Армеец“ предприеха мерки за допълнително засилване на капиталовата позиция, като увеличиха собствените средства с 20 млн. лева и дружеството продаде притежавани от него финансови инструменти. С предприетите действия, предложените обезценки (5.2млн.лв.) бяха компенсирани многократно, като показателят за капиталово изискване за платежоспособност (КПИ) към 31.12.2016 г. е над 141%, а за минимално капиталово изискване (МКИ) - над 443%.

Прегледът на активите потвърди факта, че ЗАД „Армеец“ е дружеството с най-стабилни резерви на пазаранад 214 млн.лв. (видно от публикацията в доклада на EIOPA - стр.88 EIOPA Appendix 4a Solo Results Non-Life Companies).

В съответствие с Методологията, Групата ЗАД „Армеец“ е представила и нужните за прегледа информация и доказателства за дъщерно дружество, което оперира извън ЕС и не е директно регулирано от Директивата Платежоспособност II, които потвърждават факта, че няма какъвто и да е вътрешногрупов трансфер на риск и груповите отчети са в съответствие с Директивата.

При прегледа на активите на застрахователните компании в България, КФН идентифицира различно третиране на „Clean-cut Quota share” презастрахователни договори, вследствие на което различните проверяващи са предложили различни преоценки в активите на компаниите. Доколкото този тип презастрахователни договори се прилагат широко на пазарите в ЕС, КФН е инициирала дискусия в специализираните комитети на EIOPA и преди тяхното решение интерпретирането на резултати, включващи корекции по този тип договори, е некоректно. След уеднаквяване на практиките в целия ЕС, съгласуваното третиране ще се приложи и от компаниите на българския пазар, вкл. Армеец, следователно изготвените към настоящия момент отчети на индивидуално и групово ниво са в съответствие на Директивата Платежоспособност II.

 

Дружеството приключва 2016 г. с положителен финансов резултат, в който са отразени ефектите на прегледа на активите и капиталовите изисквания на Директива Платежоспособност II, което гарантира изпълнението на ангажиментите на ЗАД „Армеец“ към всички негови клиенти и партньори.

Вече повече от 20 години ЗАД „Армеец“ оправдава доверието на всички свои  клиенти. От 2012 година насам дружеството е лидер в застрахователния пазар, което е още едно доказателство за професионализма и отговорността - принципите, върху които се гради работата ни.

 

Благодарим на всички за гласуваното доверие и сме сигурни, че заедно ще продължаваме да трупаме успехи и занапред!