en ru
image image

Важно за ползвателите на застраховка „Отмяна на пътуване“

Otmyana

Уважаеми клиенти,

Във връзка със зачестилите претенции за изплащане на застрахователни обезщетения във връзка с пътувания, които няма да се осъществят поради предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVI9-19  ЗАД „Армеец“ АД  напомня, че застраховка „Отмяна на пътуване“ осигурява покритие в случай на отмяна на пътуването поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

Изчерпателно описание на медицинските и немедицинските причини е поместено в Раздел Определения на Общите условия по застраховката, а също и в Стандартизирания информационен документ.

Обръщаме ви внимание, че съгласно т. 12.2. от Раздел Изключени рискове на Общите условия по застраховка „Отмяна на пътуване“, Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение или сума и не възстановява разходите на Застрахования за събития, които са настъпили в резултат на всякакво нежелание или невъзможност на застрахования да пътува или да продължи започнато пътуване, когато не са налице медицински или немедицински причини, покрити по условията на застраховката.

Напомняме ви, че голяма част от доставчиците на туристически услуги и превозвачите правят всичко възможно да предложат на клиентите си алтернативни решения за пътуванията, които няма да могат да се осъществят, поради предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и предоговаряне на закупените от потребителите туристически услуги и превози, както и че добросъвестно спазват всички разпоредби на законодателството по отношение на правата на потребителите, включително и чл. 89, ал. 5 и ал. 6 от „Закона за Туризма“, съгласно които пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.

С оглед на получената от ЗАД „Армеец“ информация, че на наши клиенти са дадени недобросъвестни съвети по отношение на предявяване на претенции за извършване на застрахователни плащания, молим да имате предвид и разпоредбите на т. 57 и 58 от Общите условия по застраховка „Отмяна на пътуване“, съгласно която със сключване на застраховката, Застрахователят се счита упълномощен да получава цялата необходима информация във връзка със застрахователното събитие от трети лица (полицейски органи, технически служби, медицински заведения и специалисти, личен лекар и други), включително и от личен характер, за случаите, когато се касае за получаване на информация, представляваща служебна или професионална тайна.

Ако претенцията за застрахователно плащане е измамлива в каквото и да е отношение или ако се използват измамливи средства и/или похвати, всички покрития и/или обезщетения по застраховката ще бъдат отказани, а застраховката прекратена едностранно, без да се възстановява застрахователна премия. Лицето, осъществило горепосочените действия или бездействия, ще бъде предадено на компетентните органи за реализиране на отговорността му, съгласно наказателното законодателство.