en ru
image image

ЗАД „Армеец“ покрива капиталовите изисквания по Директива Платежоспособност II

logo 20

Уважаеми клиенти и партньори,

 

На 3 февруари 2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) обяви резултатите от прегледа на балансите на застрахователните дружества в България към 30 юни 2016 г. Резултатите потвърдиха финансовата стабилност на ЗАД „Армеец“.

Прегледът на балансите на Дружеството бе извършен от независимия външен проверяващ КПМГ, Румъния. Както е посочено в обобщения доклад на ръководителя на проекта за преглед Ърнст енд Янг, Гърция, както и в прессъобщението на КФН, при прилагане на единен подход за оценка на балансите ЗАД „Армеец“ покрива капиталовите изисквания по Директива Платежосопособност II и Кодекса за застраховането. Дружеството покрива минималното капиталово изискване за платежособност с 288%, поради което към него не се предвиждат никакви надзорни мерки от страна на КФН.

В хода на прегледа акционерите и ръководството на ЗАД „Армеец“ предприеха мерки за допълнително засилване на капиталовата му позиция като увеличиха собствените средства с 20 милиона лева. Положителният финансов резултат, с който Дружеството приключва 2016 г., гарантира изпълнението на ангажиментите на ЗАД „Армеец“ към всички негови клиенти и партньори.

                                                                     

Управителен съвет на ЗАД „Армеец” АД