en ru
image image

ЗАД Армеец приема заявления за щети от клиенти на Алма Тур-БГ АД

ЗАД Армеец приема заявления за щети от клиенти на Алма Тур-БГ АД

За улеснение на клиентите заявления могат да се подават и on-line

20.09.2011 Във връзка с временното преустановяване на дейността на "Алма Тур-БГ"АД, ЗАД Армеец организира приемане на заявления за ползвалите услуги и закупили туристически пакети, които са пострадали от дейността на туроператора. Отговорността на  "Алма Тур-БГ"АД в качеството му на туроператор е застрахована при ЗАД Армеец за сумата 200 000 лв. съгласно чл.42 от Закона за туризма и Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператора, приета от Министерски съвет. Застраховката покрива само вреди, понесени от потребител(и) на организирани пътувания през периода на застраховката, както следва : 1. възстановяване на платените суми от потребителя по договора за организирано пътуване преди започване на пътуването; 2. заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора; 3. разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването; 4. съдебни разноски по претенции, предявени с влязло в сила съдебно решение, съгласно предвиденото по-горе; По тази застраховка не се покриват: 1. Разходи за допълнителни екскурзии, посещения и атракции; 2. Горницата на действително направените разходи от потребителя вследствие на застрахователно събитие над разходите, които той би извършил, ако спазва условията, предвидени в договора за организирано пътуване; 3. Финансови загуби, които не са пряк резултат от неоказване на договорени туристически услуги; 4. Телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване и/или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество на потребителя За да бъде открита щета и да получите обезщетението си трябва да представите в офисите на агенциите на ЗАД Армеец следните документи: 1. Уведомление за щета (представен образец от застрахователя) с данни за обратна връзка, формуляр може да изтеглите от тук: http://www.armeec.bg/uploads/uvedomlenie.pdf 2. Копие от сключен договор за туристически пакет. 3. Копие от платежни документи за направени разходи. 4. Документи, удостоверяващи самоличността. 5. Други документи, свързани с пътуването. 6. Банкова сметка на увредените лица. 7. В случай, че уведомлението се подава от контрагент (агент) на "Алма Тур БГ" АД, и копие от договора между контрагента и "Алма Тур БГ" АД. 8. Други документи, които може да се изискат допълнително от застрахователя. Срокът за изплащане на щетата от дата на откриване и след окончателното изчисление на размера й е 14 работни дни.